Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Algemene voorwaarden

 1. Witberg Hoorn Advocaten (KvK-nummer: 17242050, BTW nummer: 817584523B01) is de handelsnaam van de maatschap naar Nederlands recht Witberg Hoorn Advocaten. Witberg Hoorn Advocaten stelt zich ten doel de praktijk van advocaat en procureur uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard door de maatschap Witberg Hoorn Advocaten.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Witberg Hoorn Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 4. Op de dienstverlening van Witberg Hoorn Advocaten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, waarvan op aanvraag een exemplaar zal worden toegezonden.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval na 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Witberg Hoorn Advocaten aansprakelijk is.
 6. Bij de uitvoering van een opdracht mag Witberg Hoorn Advocaten mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Witberg Hoorn Advocaten zijn verbonden. Witberg Hoorn Advocaten zal bij de selectie en het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. Witberg Hoorn Advocaten is niet aansprakelijk voor een eventueel tekortschieten van die derden.
 7. De opdrachtgever geeft Witberg Hoorn Advocaten op voorhand toestemming om gegevens die voor derden van belang zijn aan hen te overleggen.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Witberg Hoorn Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Witberg Hoorn Advocaten.
 9. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Witberg Hoorn Advocaten vast te stellen uurtarieven.
 10. Door Witberg Hoorn Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten etc.) wordt een percentage van het honorarium in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 11. De werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Witberg Hoorn Advocaten gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
 12. Witberg Hoorn Advocaten behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria, verschotten en kantoorkosten, door Witberg Hoorn Advocaten in redelijkheid te bepalen voorschotten door de opdrachtgever betaald worden. Ten titel van voorschot betaalde bedragen zullen worden verrekend met de maandelijks aan de opdrachtgever in rekening te brengen werkzaamheden, verschotten en kantoorkosten. Mocht na uitvoering van de opdracht en na verrekening enig voorschot resteren, dan zal Witberg Hoorn Advocaten dit bedrag aan de opdrachtgever restitueren.
 13. De rechtsverhouding tussen Witberg Hoorn Advocaten en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is zullen eventuele geschillen uitsluitend  worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 14. Alle in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle werknemers van Witberg Hoorn Advocaten.
 15. In geval van verschil tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.