Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Lenteakkoord, hervorming WW/ontslag

Het lenteakkoord bevat plannen om de WW en het ontslagrecht te hervormen. De plannen bevatten drie hoofdelementen:

  • Werkgevers gaan meer betalen voor de eerste 6 maanden WW;
  • Er komt een eenduidig ontslagstelsel met lagere ontslagvergoedingen; en
  • Er komt een individueel recht op scholing bij ontslag, gefinancierd uit de ontslagvergoedingen.

Door de hervorming van de WW en het ontslagrecht worden de werkgeversuitgaven bij beëindiging van arbeidsovereenkomsten anders aangewend. Tegenover het feit dat werkgevers de eerste zes maanden van de WW gaan betalen, worden de ontslagvergoedingen beperkt. Het feit dat de werkgever maximaal de eerste zes maanden van de WW gaat betalen, geeft hem een belang om de werknemer actief te ondersteunen en te begeleiden bij het vinden van nieuw werk. De ontslagvergoedingen worden voorts omgezet naar een persoonlijk budget voor scholing of van werk naar werk trajecten.

 

Tot slot komt er één eenduidige ontslagroute voor iedereen, te weten een civielrechtelijk repressief stelsel met een verplichte hoorprocedure in het bedrijf). Hiermee wordt voorkomen dat werknemers in soortgelijke gevallen verschillend worden behandeld, al naar gelang de route die de werkgever kiest.

 

In de tekst van het lenteakkoord is beschreven dat de maatregelen bijdragen aan het verminderen van de tweedeling op de arbeidsmarkt, te weten tussen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Werkgevers zullen hierdoor sneller geneigd zijn om mensen aan te nemen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het levert eveneens een bijdrage aan de arbeidsmobiliteit van ouderen.

 

Het is echter wel de vraag of de hiervoor bedoelde plannen na de verkiezingen van 12 september a.s. doorgang vinden.