Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012

Op 1 januari 2012 is de nieuwe vakantiewetgeving in werking getreden. Deze nieuwe wet behelst niet de bovenwettelijke vakantiedagen, maar enkel de vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft conform art. 7:634 lid 1 BW. Conform het hiervoor bedoelde artikellid heeft een werknemer recht op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur in uren per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd.

Nieuw is dat zowel gezonde als zieke werknemers dezelfde minimumvakantieaanspraken hebben. Het oude art. 7: 635 lid 4 BW is geschrapt.

Daarnaast is nieuw de vervaltermijn welke is opgenomen in art. 7: 640a BW. Conform dit artikel dient iedere werknemer de in een kalenderjaar opgebouwde minimumvakantiedagen op te nemen binnen zes maanden na het jaar waarin de vakantiedagen zijn verworven, tenzij werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. De verjaringstermijn voor in het geval de hiervoor bedoelde uitzondering speelt en bovenwettelijke vakantiedagen is vijf jaar. Bestaande contractuele afspraken, bijvoorbeeld over verjaring (mits niet ten nadele van werknemer wordt afgeweken van gewijzigde regelgeving) blijven geldig. Bij schriftelijke overeenkomst mag ten gunste van werknemer worden afgeweken van de termijn van zes maanden.

Middels aanpassing van art. 7: 638 lid 3 BW wordt opname van minimumvakantiedagen gestimuleerd, ook voor zieke werknemers. De oude formulering ‘geen arbeid hoeft te verrichten’ is omgezet in een positieve formulering ‘de werknemer kan vakantie opnemen’. Nieuw is art. 7: 638 lid 8 BW waarin is opgenomen dat het mogelijk is om een vakantiedag ook van het minimumvakantietegoed af te boeken, indien een werknemer die tijdens de vakantie ziek wordt daarmee in een voorkomend geval instemt. Hoofdregel blijft wel dat ziek worden tijdens vakantie niet ten koste gaat van het vakantiedagentegoed.    

Samenloop van ziekte met vakantie was voorheen verspreid geregeld in art. 7: 636 en 7: 637 BW. In de nieuwe vakantiewetgeving betreft art. 7: 637 BW enkel verrekening van ziektedagen met bovenwettelijke vakantiedagen. Art. 7: 636 BW heeft geen betrekking meer op samenloop van ziekte