Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Wijzigingen wet- en regelgeving 1 januari 2014

Op 1 januari 2014 is een aantal wetten en regelingen gewijzigd. In onderhavig bericht treft u de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen aan.

Verhoging AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd wordt in 2014 met 1 maand verhoogd. De AOW-leeftijd is dan 65 jaar en 2 maanden.

Wettelijk minimumloon?

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2014 van € 1477,80 naar € 1485,60 bruto per maand (23 jaar en ouder).

Aanpassing uitkeringsbedragen?

Per 1 januari 2014 wijzigen de meeste uitkeringen, zoals de AOW, WW en de Wajong. Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Afkoop pensioen?

Kleine pensioenaanspraken kunnen door de pensioenuitvoerder worden afgekocht. Het grensbedrag wordt jaarlijks herzien en is per 1 januari 2014 vastgesteld op € 458,06.

Wijziging algemene heffingskorting

?In 2014 wordt de maximale heffingskorting verhoogd met € 102. Voor mensen met een hoger inkomen (vanaf €19.645) wordt de heffingskorting inkomensafhankelijk verlaagd. De maximale verlaging bedraagt in 2014 €737. De heffingskorting bedraagt in 2014 €1366 voor inkomens vanaf circa € 56.500.

Aanpassing stamrecht?

Vanaf 1 januari 2014 kunnen bij bestaande stamrechten de volledige aanspraak bij banken, verzekeraars of bij een stamrecht BV in één keer worden opgenomen. Deze aanspraak wordt niet volledig, maar voor 80% betrokken in de inkomstenbelasting. ?De stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Dit houdt in dat nieuwe ontslagvergoedingen in het jaar dat de belastingplichtige deze ontvangt van de werkgever volledig in de heffing worden betrokken, tegen het reguliere tarief in de inkomstenbelasting. 

Aanpassing arbeidskorting

?In 2014 wordt de maximale arbeidskorting verhoogd met € 374 naar € 2097. De arbeidskorting wordt al inkomensafhankelijk afgebouwd vanaf inkomens van circa € 40.000 tot uiteindelijk € 550 bij een inkomen van circa € 70.000. In 2014 wordt de inkomensafhankelijke afbouw versterkt. Bij een inkomen vanaf circa € 85.000 bedraagt de arbeidskorting dan nog € 367.

 

Hogere premie voor tijdelijk personeel in Ziektewet?

Werkgevers worden financieel meer verantwoordelijk voor de re-integratie van tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan. Zij gaan een hogere premie betalen als er meer werknemers met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (ZW) of WIA zitten. Nu betalen werkgevers alleen nog een gedifferentieerde premie wga voor werknemers met een vast dienstverband.

Terugvorderen bonussen mogelijk?

Buitensporige bonussen kunnen worden aangepast of teruggevorderd. Dat geldt voor bonussen die achteraf bezien zijn toegekend op basis van onjuiste informatie ('claw back') en voor bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd. De regeling geldt voor bestuurders van alle NV's en van alle financiële ondernemingen, waaronder banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen. Voor financiële ondernemingen geldt bovendien dat ook dagelijks beleidsbepalers worden geraakt.

Vrij verkeer in de Europese Unie?

Per 1 januari 2014 is de tewerkstellingsvergunning voor Roemenen en Bulgaren niet meer nodig.

Strengere voorwaarden vergunning buitenlandse werknemer?

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2014 minder gemakkelijk werknemers van buiten de Europese Unie inhuren. Tewerkstellingsvergunningen worden voortaan nog maar voor 1 jaar toegekend. 

Identificatieplicht werknemers?

Werkgevers zijn verplicht de identiteit van werknemers te controleren. Per 1 januari 2014 is een kopie van het ID-bewijs van een ingeleende medewerker niet meer nodig in de administratie.

Griffierechten omhoog?

Vanaf 1 januari 2014 gaan de griffierechten omhoog.

Bron: rijksoverheid