Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

De Arbeidsvoorwaardenrichtlijn

De Arbeidsvoorwaardenrichtlijn

Wist u dat de wet weer wijzigt per 1 augustus 2022? Dit gebeurt om de Europese Arbeidsvoorwaardenrichtlijn (richtlijn) te implementeren in de Nederlandse wetgeving. Werkgevers moeten hun arbeidscontracten en/of arbeidsvoorwaarden in veel gevallen aanpassen om problemen te voorkomen. Wij informeren u hierover in de komende weken.

Roosterzekerheid, scholingsplicht en het studiekostenbeding en het verbod tot het verbieden van nevenwerkzaamheden

De richtlijn bevat de volgende drie nieuwe bepalingen:

  • de richtlijn bepaalt dat, wanneer het merendeel van de uren waarop arbeid moet worden verricht, onvoorspelbaar is, de werkgever dient te bepalen op welke momenten arbeid moet worden verricht (roosterzekerheid);
  • het is de werkgever niet toegestaan de kosten van wettelijk verplichte opleidingen op de werknemer te verhalen. Daarbij moet de werkgever de werknemer de gelegenheid bieden de opleiding onder werktijd te kunnen volbrengen (scholingsplicht en het studiekostenbeding); en
  • is het de werkgever, behoudens een rechtvaardigingsgrond, niet toegestaan de werknemer te belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor een ander (verbod tot het verbieden van nevenwerkzaamheden).

 Gevolgen voor werkgevers en werknemers

De implementatie van de richtlijn heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers. In de richtlijn zijn een aantal nieuwe verplichtingen opgenomen voor werkgevers. Dit betreft een aanvulling in de arbeidsvoorwaarden die kenbaar moeten worden gemaakt bij het aangaan van een arbeidsrelatie. Het gaat hier met name om een aanpassing van de arbeidsovereenkomst voor nieuwe werknemers. Bestaande werknemers kunnen om de ontbrekende informatie verzoeken. Hier dient de werkgever binnen een bepaalde periode op te reageren. Werknemers kunnen na 26 weken verzoeken om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Reeds bestaande modelarbeidsovereenkomsten zullen conform de nieuwe wetgeving moeten worden aangepast. Het betreft in deze gevallen een eenmalige wijziging. In collectieve arbeidsovereenkomsten zal indien van toepassing een wijziging worden opgenomen ten aanzien van verplichte opleidingen en de hieraan verbonden kosten. Ook de bedingen over nevenwerkzaamheden zullen in lijn moeten worden gebracht met de genoemde wijzigingen. Een beding dat de werknemer zonder objectieve rechtvaardiging beperkt voor anderen arbeid te verrichten buiten de werktijd is nietig. Het doel van deze richtlijn is om meer transparantie te creëren over de arbeidsvoorwaarden. Voor werknemers heeft de implementatie van de richtlijn tot gevolg dat zij meer duidelijkheid hebben, maar ook dat de arbeidsvoorwaarden meer voorspelbaar worden. Met de invoering van artikel 7:653a BW wordt de drempel voor werknemers om ander werk te doen naast het huidige werk verlaagd.

Overgangsrecht

Met betrekking tot overgangsrecht is bepaald dat de artikelen die voortvloeien uit de richtlijn in werking treden per 1 augustus 2022. Begin dus op tijd met het aanpassen van de modelarbeidsovereenkomsten.

De komende periode informeren wij u wekelijks over de nieuwe bepalingen. De eerste nieuwsupdate gaat over roosterzekerheid en verschijnt vrijdag 15 april a.s.