Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Roosterzekerheid

Roosterzekerheid

De samenleving vraagt steeds meer om flexibiliteit. Dat heeft tot gevolg dat meer werknemers te maken hebben met flexibele arbeidsrelaties en variabele werktijden. Dat is een reden tot zorg omdat meer werknemers geconfronteerd worden met onzekerheid over hun inkomen. Mede ook vanwege het feit dat gewerkt wordt met variabele roosters. Van de zijde van werknemers neemt de behoefte aan voorspelbare en vaste arbeidspatronen toe. De wetgever gaat daarom de arbeidswetgeving aanpassen. Wat gaat veranderen?

Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab)

De wetgever heeft middels de Wab (inwerking getreden per 1 januari 2020) deels vorm gegeven aan voorspelbare en vaste arbeidspatronen. Immers, artikel 7:628a lid 2 BW geeft de werknemer het recht niet in te gaan op een oproep mits deze minder dan vier dagen aan hem of haar is bekendgemaakt (oproeptermijn). Daar komt per 1 augustus 2022 een nieuw artikel (7:628b BW) bij.

Arbeidsvoorwaardenrichtlijn

Artikel 7:628b BW

Dit artikel is van toepassing op arbeidsovereenkomsten waarvoor geldt dat de tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht geheel of grotendeels onvoorspelbaar zijn. Dat is het geval als het merendeel van de arbeidstijd niet vooraf bekend is. Dus meer dan de helft. De werknemer mag arbeid weigeren als deze valt buiten de overeengekomen referentiedagen en -uren. De referentiedagen en -uren dienen bij aanvang van de arbeidsovereenkomst te worden verstrekt op basis van de  – nieuwe – bepalingen in artikel 7:655 lid 1, onder i sub 1 en 2 BW. Kort: de werkgever dient de werknemer te informeren over het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon als meer gewerkt wordt dan dat aantal gewaarborgde uren.

Artikel 7:655 BW

Dit artikel gaat met name over de informatieplicht van de werkgever over de essentialia van de arbeidsovereenkomst. Artikel 7:655 BW wordt gewijzigd op een groot aantal onderdelen. Met name lid 1 wordt sterk aangevuld (onderdelen, b, e, f, g, h, i, k, o, p, q, r en s). Het voert te ver alle wijzigingen te bespreken, maar naast de hierboven genoemde wijziging van artikel 7:655 lid 1, onder i sub 1 en 2 BW, is noemenswaardig de wijziging indien de plaats van tewerkstelling niet op een vaste plaats wordt verricht (artikel 7:655 lid 1, onder b BW). In dat geval wordt vermeld dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen verricht of vrij is zijn werkplek te bepalen.

Artikel 2b Wet flexibel werken

De werknemer kan de werkgever verzoeken om een vorm van meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden na tenminste 26 weken bij werkgever in dienst te zijn.

In de maand april informeren wij u wekelijks over de nieuwe bepalingen. De tweede nieuwsupdate gaat over scholingsplicht en het studiekostenbeding en verschijnt vrijdag 22 april a.s.