Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Samen naar de rechter

Samen naar de rechter

Elbers dwingt bonus KLM af”, kopte het FD in oktober 2022. Elbers, oud-topman KLM, heeft KLM echter niet voor het gerecht gesleept. Elbers heeft samen met KLM de kantonrechter benaderd. Zij hebben hun juridische discussiepunten als vraag aan de rechter voorgelegd. Dat kan in een artikel 96 Rv-procedure. Deze procedure is relatief eenvoudig en snel. Welke vragen zijn aan de rechter voorgelegd? De eerste vraag betrof de berekening van de ontslagvergoeding (wettelijk jargon: transitievergoeding). Het was niet duidelijk of in de berekening de maandelijkse pensioenpremietoeslag van ruim € 14.000 bruto moest worden meegenomen naast het vaste maandsalaris van € 50.000 bruto en de bonusregelingen. De andere vraag had betrekking op de vraag of KLM de variabele looncomponenten van vóór de coronatijd moest betalen. KLM stelde zich op het standpunt dat zij vanwege de aan de staatssteun verbonden voorwaarden geen variabele looncomponenten kon betalen. Elbers vond dat dat wel kon, mede omdat hij al toezeggingen had en de ontslagvergoeding (transitievergoeding) uit de wet volgt. De procedure had alleen betrekking op variabele looncomponenten van vóór de coronaperiode. Van de in de arbeidsovereenkomst opgenomen ontslagvergoeding (van circa €1,2 mln) en van de bonussen of ander variabel loon tijdens de coronaperiode heeft Elbers blijkens de uitspraak van 4 augustus 2022 afstand gedaan.

Samen naar de rechter en snel duidelijkheid. Geen hoger beroep als je dat met elkaar afspreekt. Een ideale oplossing voor wie op korte termijn een juridisch oordeel wil zonder veel kosten en risico’s. In de situatie van Elbers was ook nog overeengekomen dat KLM de kosten van de procedure draagt. De artikel 96 Rv-procedure werd de afgelopen jaren diverse keren gebruikt bij situaties rondom de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In de praktijk was vaak niet duidelijk welke instellingen onder die wet vielen, wie een topfunctionaris was en welke vergoedingen nu wel of niet onder het begrip bezoldiging vallen. En natuurlijk ook de vraag of de vergoeding die een werkgever en een werknemer wilden afspraken wel toegestaan waren uit hoofde van voormelde wet. Een advocaat adviseert, bemiddelt, onderhandelt en procedeert over juridische zaken. Wat mij betreft verdient de artikel 96 Rv-procedure meer aandacht in de praktijk omdat het relatief snelle en laagdrempelige procedure is, hoge griffierechten kunnen worden voorkomen en partijen een hoge mate van vrijheid hebben. Zij kunnen zelf kiezen welke vragen zij aan de kantonrechter voorleggen. Voor strafzaken en familiezaken is de weg van “samen naar de rechter” niet mogelijk. Voor heel veel andere kwesties wel.