Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Verbod om nevenwerkzaamheden te verbieden

Verbod om nevenwerkzaamheden te verbieden

Per 1 augustus 2022 – in lijn met de Arbeidsvoorwaardenrichtlijn - is het verboden een beding in de arbeidsovereenkomst te hebben die de werknemer beperkt voor anderen arbeid te verrichten buiten de tijdstippen waarop deze werkzaam is voor de werkgever. Dit wordt geregeld in een (nieuw) artikel 7:653a BW. Hiermee wordt aangehaakt bij artikel 19 lid 3 Grondwet. Uitgangspunt is dat de werknemer recht op vrije keuze van arbeid heeft, behoudens beperkingen bij of krachtens de wet. Met dit nieuwe artikel wordt door de wetgever een kader aangereikt in welke gevallen het verbod (nevenwerkzaamheden te verbieden) niet meer geldt. Maar erg duidelijk is de wetgever niet.

Artikel 7:653a BW

Hoofdregel: Het is verboden een beding in de arbeidsovereenkomst te hebben die nevenwerkzaamheden verbiedt. Een dergelijk beding is dus nietig.

Sub regel: Een eventueel verbod nevenwerkzaamheden te hebben is wel toegestaan in het geval sprake is van een objectieve reden.

Objectieve reden

En wat is die objectieve reden dan wel? De wetgever heeft dit niet nader uitgewerkt. In de toelichting van de wet wordt gerefereerd naar verplichtingen uit de Arbeidstijdenwet. En daar blijft het bij. De uitzonderingen als genoemd in de Arbeidsvoorwaardenrichtlijn zijn niet in de wettekst opgenomen. Te denken valt dan aan rechtvaardigingsgronden als gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten of het vermijden van belangenconflicten. Nu de wetgever dit niet heeft willen vastleggen, is het aannemelijk dat via rechtspraak gedefinieerd wordt wat het begrip ‘objectieve reden’ inhoudt. Mogelijk wordt aangesloten bij het criterium zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in het kader van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Gevolgen

Aangezien er geen overgangsrecht is, geldt de bepaling met ingang van 1 augustus 2022. Pas daarom uw arbeidsovereenkomsten tijdig aan.

In de maand april hebben wij u wekelijks geïnformeerd over de nieuwe bepalingen naar aanleiding van de implementatie van de Arbeidsvoorwaardenrichtlijn. Mocht u hierover vragen hebben, dan helpen wij u graag.