Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Wat is er aan de hand met de WIA?

UWV heeft onlangs een verslag gepubliceerd, waarin de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) wordt geanalyseerd. In 2016 blijkt de instroom bijna 12% hoger te zijn geweest dan in 2015, na een daling in de twee jaren daarvoor. Wordt deze wending nu de komende jaren voortgezet? 

WIA

De WIA is de basisvoorziening voor werknemers die twee jaar door ziekte niet of minder in staat zijn om te werken. De eerste twee jaar ontvangt een werknemer doorgaans loondoorbetaling bij ziekte of een Ziektewetuitkering. De WIA maakt onderscheid tussen gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid. De Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) is er voor personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is er voor personen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of personen die volledig arbeidsongeschikt zijn met een kans op verbetering van het arbeidsvermogen. 

Conclusies Kennisverslag

De stijging van de toestroom in de WIA is geconstateerd bij twee groepen: werknemers (in loondienst gedurende de gehele WIA wachttijd) en WW-gerechtigden.

Werknemers
Voor een groot deel is de toename toe te schrijven aan oudere werknemers. 55-plussers hebben 10 keer meer kans om (langdurig) arbeidsongeschikt te worden dan werknemers jonger dan 25 jaar. Daarnaast zijn meer vrouwen gaan werken, waardoor het aantal arbeidsongeschikte vrouwen logischerwijs is toegenomen. Dit is een andere verklaring voor de hogere instroom. De groei van het aantal WIA-aanvragen is voor UWV niet te verklaren, omdat de begeleiding en de re-integratie onder de verantwoordelijkheid van werkgevers vallen en zich daarmee buiten het gezichtsveld van UWV bevinden. 

WW-gerechtigden
De toestroom van WW-gerechtigden is eenvoudig te verklaren. De economische crisis heeft nou eenmaal voor meer WW-gerechtigden gezorgd. Bij ziekte zijn zij na twee jaar aangewezen op een WIA-uitkering. 

Wet bezava
Ook de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet bezava) in 2013 speelt een rol. Als gevolg van deze wet was het verkrijgen van een WIA-uitkering vanuit een Ziektewetuitkering lastiger. In 2014 en 2015 daalde daarom de instroom in de WIA. In 2016 had de Wet bezava geen effect meer. De instroom in de WIA is gestegen in 2016.

Verder kan nog een rol spelen, dat de mogelijkheden om zieke werknemers te herplaatsen tijdens de eerste twee jaar van ziekte zijn verminderd gedurende de economische crisis. 

Slot

In 2016 kwamen er 40.016 arbeidsongeschikten bij. Voor een groot deel is deze toegenomen instroom in de WIA te verklaren. Het toekenningspercentage is echter ook gestegen; werknemers krijgen dus vaker een WIA-uitkering toegekend. De reden hiervan is onbekend. UWV hoopt op basis van nieuwe gegevens uiteindelijk wel een verklaring te kunnen geven voor de toename van de WIA instroom. 

Het Kennisverslag van UWV is via bijgaande link te raadplegen. 

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact met ons op via: 040 – 2155240 of via: info@witberghoorn.nl.