Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

De meldplicht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij ontslag wegens (ernstig) disfunctioneren

Wanneer moet een melding worden gedaan en wanneer wordt een tekortschietende zorgverlener geregistreerd?
In de blog ‘De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: voldoet u er al aan?’ is aandacht besteed aan de belangrijkste wijzigingen die de Wkkgz met zich mee heeft gebracht. Dit blog zoomt nader in op de meldplicht voor zorgaanbieders ingeval van ontslag wegens (ernstig) disfunctioneren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De meldplicht

Zorgaanbieders zijn sinds 1 januari 2016 verplicht een melding te doen bij de IGZ als zij een zorgverlener ontslaan wegens ernstig tekortschieten in de zorgverlening.

Ontslag wegens (ernstig) disfunctioneren houdt in: ‘de opzegging, ontbinding of niet-voortzetting van een overeenkomst (arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst) met een zorgverlener op grond van zijn oordeel dat de zorgverlener ernstig tekortgeschoten is in zijn functioneren.’

Deze meldplicht geldt niet ten aanzien van mantelzorgers of vrijwilligers. Voor stagiaires geldt de meldplicht indien zij voor hun werk worden betaald. Als zij slechts een onkostenvergoeding krijgen, vallen zij niet onder de meldplicht.

De melding van een ontslag wegens (ernstig) disfunctioneren moet binnen drie werkdagen na de aanzegging van het ontslag worden gedaan (of nadat de zorgverlener zelf ontslag heeft genomen). Bepalend voor de melding bij de IGZ is of de zorgaanbieder de conclusie trekt dat zij niet verder wil met de zorgverlener wegens ernstig tekortschieten in het functioneren en dat zij dit ook aan de zorgverlener meedeelt. Op de website van de IGZ is een meldformulier te vinden.

Bij overtreding van de meldplicht kan de IGZ (eventueel na een waarschuwing) een bestuurlijke boete opleggen. Een dergelijke boete kan oplopen tot wel € 16.750,--. Het boetebedrag kan bovendien worden verdubbeld, wanneer binnen vier jaar na de overtreding opnieuw een overtreding wordt vastgesteld.

Wanneer wordt een zorgverlener door de IGZ geregistreerd?

Na een melding doet de IGZ onderzoek. Als uit dat onderzoek blijkt dat een zorgverlener een gevaar is voor cliënten of voor de gezondheidszorg, dan wordt deze persoon door de IGZ in een register opgenomen. Gedurende vijf jaren blijft de zorgverlener in het register staan. Dit register is niet openbaar (en dus geen zogenaamde “zwarte lijst”); een zorgaanbieder (mits het een instelling is) kan bij een nieuw aan te nemen zorgverlener navraag doen over deze persoon bij de IGZ.

Wanneer u twijfelt over de noodzakelijkheid of over de juistheid van een melding in het kader van de Wkkgz neem dan contact met ons op! Wij zijn bereikbaar op: 040 – 2155240.