Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: voldoet u er al aan?

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Sinds 1 januari 2016 geldt voor alle zorgaanbieders de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet heeft de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector vervangen. Het doel van de Wkkgz is openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen geven en ervan te leren. De kwaliteit van de zorg kan zo worden verbeterd. De Wkkgz heeft tot een aantal belangrijke wijzigingen geleid:

Controle functioneren zorgverleners voor indiensttreding

Hoe moet controle worden verricht?

Voordat een zorgaanbieder een nieuwe zorgverlener aanneemt, moet zij het functioneren van de nieuwe medewerker controleren. De wet geeft niet precies aan hoe dit dient te gebeuren. In ieder geval zal het functioneren van de zorgverlener in het verleden tijdens de sollicitatiegesprekken aan bod komen. Verder kan een zorgaanbieder navraag doen bij eerdere werkgevers van de nieuwe zorgverlener. In verband met de privacy moet de kandidaat wel toestemming geven voor het inwinnen van referenties. Een zorgaanbieder kan ook navraag doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of en waarom iemand is ontslagen. Bij de IGZ kan ook navraag worden gedaan om vast te stellen of bij de zorgverlener sprake is geweest van een situatie die een ernstige bedreiging kan hebben voor de veiligheid van cliënten of voor de zorg. Een andere manier is dat de zorgverlener het BIG-register, het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, het register met tuchtrechtelijke uitspraken of een ander register van de beroepsgroep raadpleegt. Vervolgens is het aan de zorgaanbieder om in te schatten of er bij de sollicitant risico’s zijn op herhaling, waardoor de kandidaat niet in dienst zou moeten worden genomen.

Voor wie geldt deze verplichting?

Deze vergewisplicht geldt voor zorgverleners in de langdurige zorg (die zorg verlenen aan cliënten of die op een andere manier beroepsmatig met cliënten in contact kunnen komen). Het gaat om zorgverleners in loondienst en zorgverleners die op een andere juridische grondslag in opdracht van een zorgaanbieder werken (bijvoorbeeld een ZZP’er of een waarnemer). Administratieve medewerkers vallen hier dus niet onder. Mantelzorgers en vrijwilligers vallen ook niet onder de vergewisplicht. Voor stagiaires geldt dat zij zorgverleners in de zin van de Wkkgz zijn, indien zij voor hun werk worden betaald. Als zij slechts een onkostenvergoeding krijgen, geldt de vergewisplicht voor hen niet.

De zorgverleners voor wie de vergewisplicht geldt, moeten bovendien een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van niet ouder dan drie maanden tonen aan de zorgaanbieder. Deze VOG-plicht geldt voor medewerkers waarvan het ‘in contact komen met patiënten of cliënten’ voortkomt uit de reguliere taak van de medewerker. Zonder een VOG mag een zorgverlener niet starten met de werkzaamheden. De constructie waarbij een zorgverlener begint met werken onder de ontbindende voorwaarde dat binnen twee maanden een VOG wordt verstrekt kan dus niet meer. Pas na het verkrijgen van de VOG mag een zorgverlener met het werk beginnen en niet eerder.

Interne melding incidenten in de zorgverlening

Zorgaanbieders moeten intern een systeem hebben, zodat medewerkers voorvallen in de zorg veilig kunnen melden. Collega’s kunnen het dan met elkaar bespreken en ervan leren.

Uitbreiding meldplicht zorgaanbieders Inspectie voor de Gezondheidszorg

De meldplicht zorgaanbieders is uitgebreid met de verplichting om iedere calamiteit in de zorgverlening, geweld in de zorgrelatie en/of ontslag van een zorgverlener vanwege ernstig tekortschieten in de zorgverlening direct te melden bij de IGZ. In een volgend blog wordt op deze meldplicht nader ingegaan.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2017

Sinds 1 januari 2017 dienen de klacht- en geschillenregelingen van zorgaanbieders te voldoen aan de Wkkgz en dienen zij overeenkomsten te hebben gesloten met alle voor hen werkzame zorgverleners. Verder moet elke zorgaanbieder zich voor 1 januari 2017 hebben aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Op overtreding van bovengenoemde wetswijzigingen staan sancties. De boetebedragen hiervoor kunnen hoog oplopen.

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle zorgaanbieders aan alle eisen van de Wkkgz voldoen. Heeft u vragen over de Wkkgz of twijfelt u of u voldoet aan alle verplichtingen? Neem dan contact met ons op via: 040 - 2155240.