Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Het wetsvoorstel transitievergoeding: waar staan we?

Onlangs is het wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid gepubliceerd. Het wetsvoorstel regelt – kort gezegd - dat het UWV aan werkgevers de transitievergoeding vergoedt, die verschuldigd is aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Gezien de kritiek van de Raad van State op het wetsvoorstel en de lopende kabinetsformatie is het nog maar de vraag of de wet er uiteindelijk doorheen komt. In deze blog wordt kort ingegaan op het wetsvoorstel (voor wat betreft langdurige arbeidsongeschiktheid) en hoe hier in de praktijk het beste mee kan worden omgegaan.

Het voorstel

Het wetsvoorstel heeft het doel werkgevers te compenseren voor de betaalde transitievergoeding (en de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten) bij een ontslag van langdurig zieke werknemers. Vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds zal door UWV in dat geval een compensatie worden geboden. Wel zal hier een verhoging van de (uniforme) premie tegenover staan.

De regeling is zowel op (beëindigde) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde als voor onbepaalde tijd van toepassing. Het is daarbij niet van belang op welke manier de arbeidsovereenkomst van de langdurig zieke werknemer is beëindigd (opzegging, ontbinding dan wel via wederzijds goedvinden). 

Aan de hoogte van de compensatie worden echter wel drie beperkingen gesteld:

- De compensatie is niet hoger dan de transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt;

- Het gaat om het tijdens de ziekte van werknemer betaalde brutoloon (dus exclusief werkgeverslasten);

- Als aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd, telt die periode niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie.

Status

Op 20 maart 2017 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Na goedkeuring door de Tweede Kamer, wordt het wetsvoorstel ter beoordeling aan de Eerste Kamer voorgelegd. De datum van inwerkingtreding van het voorstel is momenteel op 1 januari 2019 gesteld. Mocht het voorstel in de huidige vorm worden aangenomen, dan werkt de regeling terug tot 1 juli 2015. Voor transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers zijn betaald, kan in dat geval compensatie worden gevraagd.   

Betekenis voor de praktijk

Het is onduidelijk hoe lang het geduld van werkgevers nog op de proef wordt gesteld. Wel moet men er rekening mee houden dat de transitievergoeding hoger wordt indien de arbeidsovereenkomst later wordt beëindigd, terwijl het meerdere niet door UWV wordt vergoed. Verder is het van belang om van de gevallen waarbij - in plaats van het dienstverband slapend te houden – gekozen is om afscheid te nemen van de langdurig zieke werknemer een goede administratie bij te houden. Op het moment dat gekozen wordt voor een vaststellingsovereenkomst is het verstandig daarin duidelijk te vermelden dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vanwege de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Hiermee kan later een eventuele discussie worden voorkomen.

Zie bijgaande link voor het wetsvoorstel met bijbehorende toelichting. Neem gerust contact met ons op, indien u meer wilt weten. Wij zijn bereikbaar via: 040 – 2155240 of via: info@witberghoorn.nl.