Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Is de werkgever verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen?

Vaak kiezen werkgevers ervoor om een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in dienst te houden zodat er een slapend dienstverband ontstaat met vrijstelling van werkzaamheden en loondoorbetalingsverplichting. Van langdurige arbeidsongeschiktheid kan gesproken worden na 104 weken ziekte. Een slapend dienstverband is veelal goedkoper dan het beëindigen van het dienstverband middels een transitievergoeding. Is de werkgever verplicht de langdurig arbeidsongeschikte werknemer te ontslaan?

Regeling compensatie transitievergoeding

Inmiddels is de Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd en deze zal op 1 april 2020 in werking treden. Hierin is geregeld dat werkgevers ten aanzien van langdurig arbeidsongeschikte werknemers van het UWV een compensatie kunnen krijgen voor de transitievergoeding. Deze compensatie is met terugwerkende kracht aan te vragen voor transitievergoedingen die betaald zijn vanaf 1 juli 2015.

Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Op 27 december 2018 heeft het Scheidsgerecht Gezondheidszorg geoordeeld dat een werkgever verplicht was om het slapend dienstverband met zijn werknemer te beëindigen. De werknemer was ernstig ziek en had mogelijk maar enkele maanden te leven. Deze bijzondere omstandigheid gaf een reden om de werkgever op grond van goed werkgeverschap te verplichten om het slapende dienstverband te beëindigen. Het scheidsgerecht nam in haar overweging mee dat van de Wet compensatie transitievergoeding aangenomen moet worden dat deze in het leven is geroepen om slapende dienstverbanden te voorkomen.

Rechtbank Limburg

De uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Regeling compensatie transitievergoeding hebben tot dusver niet geleid tot een verandering in de rechtspraak ten aanzien van de beëindiging van slapende dienstverbanden. Dit blijkt onder meer uit de uitspraak van de rechtbank Limburg (ECLI:NL:RBLIM:2019:855). In die zaak was een werknemer 80-100% arbeidsongeschikt verklaard. De werknemer verzocht de werkgever in juli 2018 een eindafrekening op te maken. De werkgever stelde hiervoor een vaststellingsovereenkomst op waarin hij had vermeld dat de werknemer het initiatief had genomen tot het beëindigen van het dienstverband. De rechtbank vond dat dit de werkgever niet kwalijk genomen kon worden aangezien zij geen reden had om het dienstverband te beëindigen. Daarbij was niet weersproken dat de werkgever had aangeboden aan de werknemer om het dienstverband als slapend dienstverband voort te zetten. Verder was van belang dat de werknemer op 19 november 2019 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en op dat moment de arbeidsovereenkomst eindigt. Niet is aangetoond dat de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld zou hebben.

Deze uitspraak van de rechtbank Limburg is in lijn met vaste rechtspraak omtrent het slapende dienstverband. Een werkgever kan niet gedwongen worden om het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen tenzij sprake is van omstandigheden die de werkgever nopen tot eerdere beëindiging van het dienstverband

Heeft u een langdurig arbeidsongeschikte werknemer en wilt u juridisch advies hierover of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via:   040 - 2155 240 of info@witberghoorn.nl.