Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

LinkedIn contacten verwijderen bij einde dienstverband?

Bij een beëindiging van een dienstverband moet een werknemer vaak nog een aantal spullen van de werkgever inleveren. Denk aan een telefoon, laptop en sleutels. Maar kan een werkgever ook verlangen dat een werknemer tijdens het dienstverband opgedane zakelijke LinkedIn connecties verwijdert?

Oordeel kantonrechter Amsterdam
Onlangs vorderde een werkgever verwijdering van 900 zakelijke LinkedIn connecties van een werknemer. De werknemer was als consultant in dienst bij een detacheringsbureau en gebruikte zijn persoonlijke LinkedIn account voor het zoeken naar geschikte kandidaten. De werknemer had kandidaten als connectie toegevoegd, zodat hij via LinkedIn contact met hen kon opnemen. De werknemer werd vervolgens op staande voet ontslagen wegens het verrichten van concurrerende werkzaamheden en het niet verwijderen van zijn LinkedIn connecties.

Volgens de werkgever waren de LinkedIn connecties van de werknemer aan te merken als bedrijfsmiddelen, die bij een beëindiging van het dienstverband moesten worden ingeleverd. De werkgever vreesde dat de werknemer de tijdens het dienstverband gemaakte connecties zou gebruiken bij het verrichten van concurrerende werkzaamheden. Daarom verzocht hij de kantonrechter de werknemer te veroordelen tot verwijdering van de aangegeven connecties. De kantonrechter wees de vordering af en oordeelde als volgt.

De werkgever had afspraken moeten maken over het gebruik van het persoonlijke LinkedIn account door de werknemer en (het verwijderen van) de connecties die hij zou verkrijgen gedurende het dienstverband. Een werkgever die van de werknemer verlangt om een persoonlijk account te gebruiken, heeft geen zeggenschap over het account. In ieder geval niet achteraf. De werkgever had vooraf afspraken met de werknemer moeten maken of hij had een zakelijk account voor het bedrijf aan moeten maken.

Verder oordeelde de kantonrechter dat de connecties niet onder bedrijfsmiddelen vallen en dat de kandidaten van het detacheringsbureau niet onder de relaties als bedoeld in het relatiebeding vallen.

De hele uitspraak kunt u lezen via bijgaande link.

Goed nieuws dus voor deze werknemer. Maar wat kan een werkgever doen om controle te houden over de zakelijke LinkedIn connecties die een werknemer opdoet?

Afspraken maken
Maak vooraf (bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst) duidelijke afspraken, op basis waarvan een werknemer verplicht is bepaalde LinkedIn connecties na uitdiensttreding te verwijderen en gedurende enige tijd verwijderd te houden.

Relatiebeding
In een relatiebeding kan worden opgenomen, dat het een werknemer gedurende een bepaalde periode uitdrukkelijk verboden is relaties van zijn voormalige werkgever te benaderen, door contacten via sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.) te onderhouden. In de bepaling dient te worden vermeld, dat onder het onderhouden van contacten zowel het communiceren met als het leggen van verbindingen met personen en/of bedrijven valt. Er kan worden afgesproken, dat de contacten (opgedaan tijdens het dienstverband) bij een einde dienstverband expliciet moeten worden verwijderd en dat met die personen gedurende de periode van het beding door de werknemer niet opnieuw contact wordt gelegd of wordt onderhouden. Uit de bepaling dient verder te blijken, dat dit beding ook geldt indien de contacten vanuit een particulier account van de werknemer zijn gelegd.

Vaststellingsovereenkomst
Indien vooraf geen afspraken zijn gemaakt over (het verwijderen van) zakelijke LinkedIn connecties na uitdiensttreding, kunnen dergelijke afspraken wel onderdeel zijn van een regeling ter beëindiging van het dienstverband van een werknemer.

In een vaststellingsovereenkomst kan worden opgenomen, dat de werknemer bepaalde connecties verwijdert en gedurende een bepaalde periode ook niet opnieuw contact legt met die personen of bedrijven. In een vaststellingsovereenkomst kan ook worden opgenomen, dat de werknemer zich na einde dienstverband op sociale media niet meer presenteert als een werknemer van de werkgever.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze update? Neem vrijblijvend contact met ons op via: info@witberghoorn.nl of 040-2155240.