Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Valkuilen bij het ontslag van een statutair bestuurder

Een statutair bestuurder kan – in tegenstelling tot een “gewone werknemer” - te allen tijde worden ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot benoeming, meestal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Doorgaans heeft een einde van de vennootschapsrechtelijke betrekking ook een einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg. Een procedure via UWV of de rechter is dan niet nodig. Het lijkt daarom simpel, maar toch gaat het wel eens mis. In deze blog leest u enkele belangrijke aandachtspunten.

Statutair bestuurder?

Soms blijkt een directeur helemaal geen statutair bestuurder te zijn. Een titulair directeur en een statutair directeur worden in de praktijk wel eens met elkaar verward. Het verschil is dat een statutair bestuurder formeel bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen (intern en extern). Check daarom het register van de Kamer van Koophandel of de directeur ook daadwerkelijk als bestuurder van de vennootschap staat ingeschreven. Dat is echter niet voldoende. Er moet ook een geldig benoemingsbesluit zijn, waarbij de directeur als statutair bestuurder is aangesteld en deze benoeming heeft aanvaard.

Bijeenroepen AVA

Voor een rechtsgeldig ontslag van een statutair bestuurder is een ontslagbesluit nodig van de AVA. Daarvoor moet aan alle wettelijke en statutaire voorwaarden zijn voldaan. De AVA moet op de juiste manier bijeen worden geroepen en de juiste meerderheid moet worden behaald tijdens de vergadering. Ook dienen de termijnen en de locatie van de vergadering in acht te worden genomen. Verder dient het onderwerp van de vergadering op de agenda te staan. Een statutair bestuurder kan niet ontslagen worden tijdens ziekte. Het is dus van belang de statutair bestuurder op te roepen voor een AVA, voordat hij zich ziek kan melden.

Hoorrecht en adviesrecht bestuurder

De statutair bestuurder moet in de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord en om zijn zienswijze op het voorgenomen ontslag te geven. Daarvoor moet hij zich behoorlijk kunnen voorbereiden. Als hij daartoe onvoldoende gelegenheid heeft gekregen, dan kan de bestuurder het ontslag aanvechten. Het ontslagbesluit is dan (mogelijk) vernietigbaar.

Decharge

Na een ontslag kan de ex-bestuurder door de vennootschap aansprakelijk worden gesteld voor eventueel wanbeleid, zolang aan hem geen decharge is verleend. Dit gebeurt over het algemeen pas door een besluit van de AVA (check hiervoor de statuten). Het is zaak (voor zover mogelijk) na te gaan of de statutair bestuurder de vennootschap ondubbelzinnig en duidelijk op de hoogte heeft gesteld over de handelingen waarop de decharge ziet (het gevoerde beleid), alvorens daadwerkelijk decharge te verlenen.

Vergoeding

Ook voor een statutair bestuurder dient een redelijke ontslaggrond aanwezig te zijn (bedrijfseconomisch of persoonsgebonden). Is geen redelijke grond aanwezig of heeft de vennootschap ernstig verwijtbaar gehandeld jegens de statutair bestuurder, dan kan hij – naast de wettelijke transitievergoeding of de contractueel overeengekomen vergoeding – aanspraak maken op een aanvullende billijke vergoeding. Een dergelijke vergoeding kan hoog oplopen. Eind 2016 werd zelfs een billijke vergoeding van € 141.500,-- toegekend aan een statutair bestuurder die door zijn werkgever buitengewoon onfatsoenlijk was behandeld.

Meer weten of heeft u hulp nodig bij het bepalen van uw strategie? Neem gerust contact met ons op via: 040 2155240 of info@witberghoorn.nl.