Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Werknemer maakt heimelijke geluidsopnamen: een ontslaggrond voor de werkgever!

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde medio 2016 dat een werknemer verwijtbaar had gehandeld door heimelijk gesprekken met zijn werkgever op te nemen. De kantonrechter heeft daarom de arbeidsovereenkomst terecht ontbonden.

Wat ging daaraan vooraf?

Werknemer was sinds 9 september 2002 in dienst bij werkgever. Op een zeker moment nam werkgever kennis van het feit dat werknemer was benaderd door een concurrent, om bij hem een leidinggevende functie te gaan bekleden. Werkgever en werknemer hebben deze situatie besproken. Werknemer heeft tijdens dit gesprek zelf erkend te zijn benaderd door de concurrent, maar dat hij bij werkgever wilde blijven werken. Vervolgens heeft een vervolggesprek tussen hen plaatsgevonden en tevens heeft een gesprek tussen werkgever en een collega van werknemer plaatsgevonden. Werknemer had deze collega kennelijk geprobeerd te ‘ronselen’ voor de concurrent. Nadien ontdekte werkgever dat werknemer beide gesprekken heimelijk met zijn telefoon had opgenomen.

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen en kende geen transitievergoeding toe. In hoger beroep vordert de werknemer onder meer toekenning van de transitievergoeding ter hoogte van € 23.611,--. Het hof overweegt dat het heimelijk opnemen van vertrouwelijke gesprekken – zeker als het een gesprek is waar werknemer zelf niet bij aanwezig is – een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is. Hoewel het hof vindt dat werknemer de gesprekken niet heimelijk had mogen opnemen, acht het hof het gezien de omstandigheden niet onbegrijpelijk dat werknemer dat heeft gedaan. Werknemer wist namelijk vooraf niet waar het gesprek over zou gaan en hij had de verwachting dat een verzoek om toestemming voor een geluidsopname toch zou worden afgewezen. Ook was het volgens werknemer zo dat er meestal iets aan de hand was, wanneer een werknemer zich moest melden op het hoofdkantoor. Het hof oordeelt dat terecht tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is overgegaan. Er is geen reden om de arbeidsovereenkomst te herstellen. Wel wordt aan werknemer de transitievergoeding toegekend; volgens het hof is sprake van verwijtbaar handelen, maar niet van ernstig verwijtbaar handelen (pas bij ernstig verwijtbaar handelen kan een werknemer van het recht op de transitievergoeding worden uitgesloten).

Het feit dat een werknemer u (eventueel in een procedure) confronteert met zonder uw toestemming opgenomen gesprekken, hoeft voor u dus niet meteen nadelig uit te pakken. Het bewijs dat de werknemer in handen denkt te hebben, kan namelijk zelfs tot zijn ontslag leiden.    

Zie bijgaande link voor de uitspraak. In een soortgelijke latere uitspraak van het hof ‘s-Hertogenbosch werd eveneens in het nadeel van de werknemer beslist. Meer weten? Neem contact met ons op via: 040 – 2155240.