Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Gevolgen verhoging fiscale pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 wijzigt de fiscale pensioenrichtleeftijd voor de pensioenregeling naar 68 jaar. In dit artikel leest u wat de belangrijkste gevolgen zijn van de veranderingen in de fiscale wetgeving en de (arbeidsrechtelijke) verplichtingen van een werkgever in dat kader. De wijziging lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar in de praktijk levert dit behoorlijk wat extra werk op. Er zijn diverse partijen bij de arbeidsvoorwaarde pensioen betrokken.

Gevolgen
Sinds 1 januari 2014 wordt voor de berekening van de fiscale maxima gerekend met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar (daarvoor 65 jaar). Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd voor het pensioen dat vanaf dat moment wordt opgebouwd 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd staat overigens los van de AOW-gerechtigde leeftijd. De pensioenopbouw van een werknemer is afgestemd op de pensioenrichtleeftijd van de pensioenregeling. 

Afname maximale premiepercentages
Voor werkgevers die werken met een beschikbare premieregeling nemen de maximale premiepercentages van de leeftijdsafhankelijke premiestaffels af. Er wordt dus minder aan premies ingelegd. Werkgevers die fiscaal maximale premies afdragen mogen vanaf 1 januari 2018 minder premies afdragen. Het fiscaal maximale opbouwpercentage in de middelloonregeling blijft gelijk. 

Verlaging pensioenpremielast
Veel werkgevers dragen bij in de pensioenregeling van werknemers. Een verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd betekent een verlaging van de pensioenpremielast. Er wordt immers over een langere periode opgebouwd waardoor per maand minder hoeft te worden betaald. Werknemers worden dan dus per 1 januari 2018 minder beloond door werkgevers.

Verlaging ouderdomspensioenuitkering
Een verlaging van de pensioenpremielast heeft automatisch een lager pensioen voor werknemers tot gevolg. De lagere ouderdomspensioenuitkering wordt over minder jaren uitgekeerd. Wel staat daar tegenover dat werknemers door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd langer de mogelijkheid hebben hun pensioenopbouw voort te zetten. Daar moet dan dus wel langer voor gewerkt worden!

Toestemming en informeren werknemers
Werkgevers die gebruikmaken van een beschikbare premieregeling ontvangen van pensioenmaatschappijen het bericht dat deze toestemming moeten hebben van alle deelnemende werknemers voor wijziging van de pensioenstaffel. Pensioen is immers een arbeidsvoorwaarde. Bij aanpassing van deze arbeidsvoorwaarde is instemming vereist.

Een werkgever heeft een behoorlijke informatieverplichting jegens werknemers. Communiceer helder richting werknemers over de gevolgen van de verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd. Het is raadzaam bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst te organiseren en zorg daarbij voor een aanwezigheidsregistratie. Laat werknemers (schriftelijk) instemmen met de nieuwe beschikbare premieregeling. Bevestig de informatie ook schriftelijk aan de betrokken werknemers en geef aan waar werknemers met vragen terecht kunnen.

Verhouding werkgever/OR
Op grond van de Wet op de ondernemingsraden heeft ook de OR een instemmingsrecht bij (onder meer) wijziging van pensioenregelingen.

Indien er discussie is tussen een werkgever en de OR en de werknemers over aanpassing van de pensioenregeling, komen onderwerpen als compensatiemaatregelen om de hoek. Op het moment dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie wordt verlaagd, kan er bijvoorbeeld aan worden gedacht om het bedrag waarmee de pensioenpremie wordt verminderd als brutosalaris uit te keren aan werknemers. Ook kan worden gedacht aan een andere verdeling tussen de werkgevers- en de werknemersbijdrage. Andere mogelijkheden zijn werknemers de mogelijkheid bieden langer door te werken dan de AOW-gerechtigde leeftijd of het introduceren van een andere staffel (van 4% naar 3% bijvoorbeeld). 

De nieuwe fiscale regels gaan dus niet vanzelf gelden voor de bestaande pensioenregeling. Daar is daadwerkelijk een wijzigingstraject voor nodig, waar instemming van werknemers onder valt.

Vragen? Wij helpen u graag: 040-2155240 of via info@witberghoorn.nl.