Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Wijziging van de pensioenregeling? Informeer werknemers!

Een werkgever heeft een (vergaande) zorg- en waarschuwingsplicht bij een wijziging van de pensioenregeling. Wanneer een werkgever daar niet aan voldoet, kan dat leiden tot schadeplichtigheid. Onlangs is dit oordeel van het gerechtshof Den Haag door de Hoge Raad bevestigd.

Feiten
Voor drie werknemers gold aanvankelijk een (gematigde) eindloonregeling. Op enig moment heeft de werkgever, een accountants- en belastingadvieskantoor, voorgesteld deze regeling te vervangen door een beschikbare premieregeling, omdat de eindloonregeling te duur werd. De werkgever heeft zijn pensioenadviseur gevraagd de werknemers te informeren over de nieuwe pensioenregeling. In de loop van het jaar 1999 hebben de werknemers ingestemd met de nieuwe pensioenregeling en met de overdracht van het onder de eindloonregeling opgebouwde pensioenkapitaal (waardeoverdracht) naar de nieuwe pensioenregeling.

In 2009 hebben de werknemers de werkgever aansprakelijk gesteld voor de door hen geleden schade als gevolg van de overstap naar de gewijzigde pensioenregeling. Zij stellen dat de werkgever hen niet goed heeft geïnformeerd.

Oordeel gerechtshof
Het gerechtshof overweegt dat de werkgever in casu de werknemers voldoende heeft geïnformeerd over wat de wijziging van de pensioenregeling inhield. Van belang daarbij is dat de werknemers – gelet op hun opleiding en functie – kennis hadden van pensioenkwesties. 

Wel is de werkgever tekortgeschoten bij het informeren van de werknemers over de mogelijke gevolgen van de waardeoverdracht van hun oude pensioen naar de nieuwe regeling. De werknemers zetten hun volledige pensioen op het spel door deze overdracht. De door de werkgever ingeschakelde pensioenadviseur heeft onzuivere voorbeeldberekeningen gemaakt. 

De werkgever dient de hierdoor ontstane schade te vergoeden. De werkgever kan deze schade echter verhalen op de pensioenadviseur, aangezien van hem verwacht had mogen worden dat hij de werkgever en/of zijn werknemers had gewaarschuwd voor de risico’s.

Zorg- en waarschuwingsplicht werkgever
In het arrest van het gerechtshof wordt aangegeven wat van een goed werkgever verwacht mag worden bij een ingrijpende arbeidsvoorwaardenwijziging als een wijziging van een pensioenregeling, namelijk:

- voldoende informatie verstrekken aan werknemers;
- al datgene doen wat redelijkerwijs kan worden verwacht om te voorkomen dat werknemers onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken instemmen met een wijziging van de pensioenregeling;
- onder omstandigheden waarschuwen voor risico’s die aan de wijziging zijn verbonden.

Hoe ver de zorg- en waarschuwingsplicht van de werkgever in een concreet geval strekt, hangt af van de omstandigheden van het geval. 

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad heeft het beroep van de werkgever verworpen. De advocaat-generaal concludeerde dat de werkgever als goed werkgever de werknemers had moeten waarschuwen dat zij met de overdracht een (te) groot risico namen. Verschil dient hierbij te worden gemaakt tussen ‘weten’ en zich ‘daadwerkelijk realiseren’.

Slot
Het is van belang werknemers voldoende en zorgvuldig te informeren over de (financiële) gevolgen van wijzigingen in hun pensioen. Ook moeten werknemers gewaarschuwd worden voor risico’s verbonden aan de wijziging, alvorens de werkgever kan vertrouwen op de instemming van werknemers met de wijziging. Hoe hoog de lat ligt, hangt mede af van de kennis en ervaring van werknemers op pensioengebied en van de eventuele impact van de wijziging. Bij een beëindigingsovereenkomst geldt een vergelijkbare informatieplicht. Een werkgever moet in dat geval nagaan of de werknemer zich bepaalde nadelige gevolgen van de beëindigingsovereenkomst ‘daadwerkelijk realiseert’.

De arresten van het gerechtshof en de Hoge Raad vindt u via bijgaande links.

Neem gerust contact met ons op, indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel. Wij zijn bereikbaar op: 040-2155240 of via info@witberghoorn.nl.