Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Wetswijzigingen per 1-1-2018

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur en zoals gebruikelijk worden de nodige wetswijzigingen ingevoerd. In deze update worden enkele wijzigingen per 1 januari op het gebied van arbeidsrecht uitgelicht.

Transitievergoeding
De maximale transitievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2018 omhoog van € 77.000,- bruto naar
€ 79.000,- bruto of een bruto jaarsalaris, indien dat bedrag hoger is. 

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 

Minimumloon bij stukloon en opdrachtovereenkomst of andere overeenkomst van beloning
Werknemers die op basis van stukloon werken, ontvangen per 1 januari 2018 voor elk gewerkt uur minimaal het minimumloon. Ook geldt dan het minimumloon bij opdrachtnemers die geen arbeidsovereenkomst hebben, maar werken op basis van een opdrachtovereenkomst of andere overeenkomst van beloning. Bepalend is de vraag of iemand werkzaam is als ‘ondernemer’ in het kader van zijn beroep of bedrijf (minimumloon niet van toepassing) of niet (minimumloon wel van toepassing).

Minimale beloning voor overwerk en vakantiegeld
Per 1 januari 2018 dient voor overwerk het minimumloon te worden betaald. Vanaf dat moment moet over overuren ook 8% vakantietoeslag worden betaald. 

Er is sprake van meerwerk als de feitelijke arbeidsduur langer is dan de overeengekomen of de normale arbeidsduur. Relevant is of de werknemer daadwerkelijk de extra uren heeft gemaakt, niet op wiens initiatief deze zijn verricht. Indien een werkgever meerwerk niet wenselijk acht, ligt het op de weg van de werkgever om werknemers daarop aan te spreken. Het is (uit hoofde van de administratieplicht) van belang alert te zijn op de uren van werknemers, ter voorkoming van een eventuele bestuurlijke boete of loonclaim. Een alternatief is overigens schriftelijk met werknemers overeen te komen, dat meerwerk wordt gecompenseerd in de vorm van tijd-voor-tijd.

Lage inkomensvoordeel (LIV)
Als een werkgever een werknemer in dienst heeft die tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon verdient en die 1248 of minder te verlonen uren per jaar maakt, dan krijgt de werkgever een financiële tegemoetkoming. Het doel hiervan is met name het tegengaan van werkloosheid.

Jeugd-LIV
Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers ook een (jaarlijkse) tegemoetkoming krijgen voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar die het minimumjeugdloon verdienen (jeugd-LIV). Werkgevers worden gecompenseerd, omdat jongeren in die leeftijdscategorie duurder worden als gevolg van de verhoging van het minimumjeugdloon. De hoogte van de tegemoetkoming berekent UWV op basis van de polisadministratie en hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer en diens leeftijd. Het is daarom belangrijk het aantal te verlonen uren juist in te vullen.

Loonkostenvoordeel in plaats van premiekortingen
Voor werkgevers die één of meer werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen/houden, geldt een loonkostenvoordeel (LKV). LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Een werkgever dient hiervoor over een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer te beschikken. De hoogte van het LKV hangt af van de doelgroep waartoe de betreffende werknemer behoort. 

AOW-gerechtigde leeftijd
Eerder informeerden wij u over het feit dat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 wordt verhoogd naar 68 jaar. De AOW-gerechtigde leeftijd gaat per 1 januari 2018 ook omhoog, naar 66 jaar. Per 2021 wordt dit 67 jaar. Voor 2022 is de AOW-gerechtigde leeftijd 67 jaar en drie maanden. Vanaf 2023 wordt de AOW-gerechtigde leeftijd (vijf jaar van tevoren) voor ieder jaar afgestemd op de levensverwachting. 

De aanstaande wetswijzigingen kunnen werkgevers enerzijds dus weer wat extra werk en hogere (loon)kosten opleveren, maar anderzijds kunnen wellicht ook kosten worden bespaard!

Bij vragen kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen via: 040 - 2155 240 of info@witberghoorn.nl.

Witberg Hoorn Advocaten wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!