Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

NOW Update (5), Kamerbrief 22 april 2020

Gisteren heeft de minister in een kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd met betrekking tot de stand van zaken met betrekking tot de volgende onderwerpen. Dit naar aanleiding van enkele moties en toezeggingen uit het wetgevingsoverleg van 14 april jl.

1) Toepassing van de NOW bij concerns (motie Palland c.s. en toezegging): voor concerns met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden, ad (1) door eisen te stellen aan het dividend- en bonusbeleid en aan het overleg met de vakbeweging en ad (2) door aanvullende accountantscontroles te

Meer specifiek ten aanzien van de eerste voorwaarde moeten; a) concerns verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen, b) de werkgever (de aanvragende werkmaatschappij) moet een overeenkomst met de vakverenigingen of een andere vertegenwoordiging van werknemers een akkoord hebben over werkbehoud bij de werkmaatschappij, c) bij concern met een personeels-bv moet altijd worden uitgegaan van omzetdaling op concernniveau.

2) Een aanvullend vangnet voor flexwerkers (Motie Gijs van Dijk c.s. en toezegging): Het kabinet verkent de mogelijkheden voor (uitvoering van) een vangnet voor

3) Seizoenswerk: Het adresseren van seizoenswerk vraagt om maatwerk en een aparte regeling. Het komen tot een uitvoerbare optie met een goede afbakening, is een complexe uitdaging. Het kabinet zoekt hard naar een oplossing.

4) Overwerk en premiedifferentiatie: De bepaling dat voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt de hoge WW-premie moeten worden afdragen wordt voor 2020 voor alle werkgevers

5) Werktijdverkorting en tewerkstellingsvergunningen: de ISZW zal tijdelijk niet- wetsconform handhaven in situaties waarin een twv/gvva-plicht ontstaat omdat vanwege werktijdverkorting niet langer aan het salariscriterium wordt voldaan waardoor een derdelander niet meer onder de kennismigrantenregeling

Kamerbrief 22 april 2020 Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/22/kamerbrief-wgo