Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

Noodpakket banen en economie

Noodpakket banen en economie

 

Dinsdag 17 maart jl. klokke 18:45 uur is als gevolg van het Noodpakket banen en economie, de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt. Daarvoor in de plaats komt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Bovendien is het aanvraagproces door loskoppeling van de WW sterk vereenvoudigd. In tegenstelling tot de wtv worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd en geldt een 100% loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud

 Als voorwaarden worden genoemd:

  1. De werkgever verwacht ten minste 20% omzetverlies;
  2. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden;
  3. Middels een loonkostensubsidie subsidieert het UWV tot 90% van de loonkosten. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt: als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever; als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever; als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever. Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom;
  4. Werkgevers betalen het loon aan de werknemers 100% door;
  5. De periode waarover loonkostensubsidie wordt toegekend kan eenmalig verlengd worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
  6. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
  7. Lopende aanvragen wtv worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling NOW;
  8. Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

De tegemoetkomingsregeling voorziet in ondersteuning in de vorm van tegemoetkoming in de loonkosten van zowel vaste werknemers als werknemers met een tijdelijk dienstverband. Dat geldt ook voor oproepkrachten voor zover wordt voldaan aan de reguliere voorwaarden voor een WW-uitkering.

 Overige maatregelen

 Naast de NOW-regeling, heeft het kabinet de volgende maatregelen aangekondigd:

 30%-regel premiedifferentiatie geldt (tijdelijk) niet in bepaalde sectoren

 Op grond van de premiedifferentiatieregeling is opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet is daartoe bereid en werkt een regeling uit.

 Uitstel tot 1 juli administratie ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ premiedifferentiatie

 In december 2019 heeft minister Koolmees werkgevers tot 1 april 2020 de tijd gegeven de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor  onbepaalde tijd over te leggen voor werknemers in vaste dienst (de zogenoemde coulanceregeling). Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli. Het coulanceregime, zoals beschreven in de brief van december en geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, zal dus gelden tot en met 30 juni 2020.

 Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

 Zelfstandigen (ook zzp’ers) kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

 Uitstel belastingbetaling

 Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).

 Verruiming garantiefonds

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

 Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits / Borgstelling Land- en tuinbouw / toeristenbelasting en cultuursector / overleg over compensatie getroffen sectoren

 Diverse maatregelen alsook overleg (op EU-niveau) over compensatie van specifieke sectoren vindt plaats.

 Alle maatregelen zijn uitvoerig in het Noodpakket banen en economie van 17 maart jl. te lezen