Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

NOW Update (2), 1 april 2020

Vandaag is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd in de Staatscourant. Wat gaat u doen met uw personeelsbestand?

Als werkgever staat u voor de keuze. Wat ga ik doen met mijn bedrijf? En als ik de bedrijfsvoering continueer, wat doe ik met mijn personeel?

Faillissement

Ziet u de toekomst voor uw bedrijf heel erg somber in en gaat uw bedrijf de Corona-crisis niet overleven, dan is faillissement het ultimum remedium. Een einde oefening die geen enkele werkgever ambieert, maar in sommige gevallen onafwendbaar is. Al het personeel verliest haar baan. Als uw werknemers ontslag krijgen, ontvangen zij van UWV tijdelijk een uitkering wegens betalingsonmacht. 

Reorganisatieontslag

Ziet u de toekomst voor uw bedrijf somber in en gaat een voortzetting van de bedrijfsvoering niet lukken met het huidige aantal werknemers, overweeg dan ontslag. Dat geschiedt op bedrijfseconomische gronden (de ‘a-grond’) na toestemming UWV. Een beëindiging kan uiteraard ook met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst (‘beëindigingsovereenkomst’).

Loonkostensubsidie

Na inwerkingtreding NOW bestaat ook de mogelijkheid personeel aan te houden en UWV om loonsubsidie te verzoeken. De regeling is in de update van gisteren kort uiteengezet. Van belang is dat sprake moet zijn van een te verwachten omzetdaling. Voor wat betreft het begrip ‘omzet’ wordt aangesloten bij het jaarrekeningenrecht. Uw accountant weet daar wel raad mee. Let op: is sprake van een geconsolideerde jaarrekening, dan gaat het om de omzet concern-breed. De omzetdaling hoeft overigens niets van doen te hebben met de Corona-crisis. De regeling vraagt niet om een reden voor de omzetdaling. Subsidie kan ook worden aangevraagd voor zieke werknemers. Zieke werknemers worden niet van de regeling uitgesloten.

Samenloop

Voor verzoeken ingediend op de a-grond die zijn ingediend bij UWV in de periode van 18 maart tot en met 2 april geldt dat de werkgever deze verzoeken binnen vijf werkdagen na indiening moet intrekken. Indien deze verzoeken niet (of niet tijdig) zijn ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie toch ontslag is aangevraagd op de a-grond. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en die niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken. Voor overige verzoeken (dus die niet zijn gestoeld op de a-grond of voor verzoeken van voor 18 maart) geldt deze correctie niet. Dat geldt overigens ook niet voor beëindigingen met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst.

Afloop

Na afloop van de loonsubsidie is de vraag of alsdan nog niet gereorganiseerd kan worden. De NOW sluit dit niet uit. Van belang daarbij is wel artikel 16 NOW. Misbruik en oneigenlijk gebruik leidt tot intrekking van de subsidievaststelling of wijziging ten nadele van de werkgever.

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2020, 2020-0000046630https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-19874.html