Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

NOW Update (4), 6 april 2020

Vanaf vandaag (klokke 9:00 uur) kunt u als werkgevers een beroep doen op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Hieronder treft u de checklist aan.

Let op! De inkt van de NOW was nauwelijks opgedroogd of vanuit de praktijk kwamen de eerste aanmerkingen. De minister is daarop op 3 april met een Kamerbrief gekomen. Wat zijn de wijzigingen?

Checklist UWV

U kunt vanaf maandag 6 april 2020, vanaf 9.00 uur NOW aanvragen met het aanvraagformulier dat dan op de website van UWV staat. Houd vooraf deze gegevens bij de hand:

  1. Uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon;
  2. Als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer. Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers;
  3. Het loonheffingennummer. Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen;
  4. De 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht;
  5. Het verwachte percentage omzetverlies in die periode;
  6. Het rekeningnummer en de tenaamstelling. Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. UWV maakt de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.
  7. Een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding). Dit is een afschrift van de bankrekening die hierboven genoemd wordt. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Kamerbrief 3 april 2020. De wijzigingen:

Berekening hoogte subsidie in geval van verzoek om toestemming voor bedrijfseconomisch ontslag is aangepast (artikel 7)

De doorwerking van deze verzoeken in het subsidiebedrag was blijkbaar technisch niet juist geregeld. Ontslagverzoeken wegens bedrijfseconomische redenen bleken minder sterk door te werken in de subsidie dan loonsomverlagingen, terwijl het tegendeel was beoogd. Met de aanpassing van artikel 7 is dit hersteld. Als voor een werknemer bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd, is de subsidieverlaging 50% hoger dan als van diezelfde werknemer het loon niet was doorbetaald.

Aanpassing vaststellingstermijn (artikel 14 lid 4)

Artikel 14 lid 4 bepaalde dat - na een verzoek om vaststelling van de subsidieaanvrager - de subsidie binnen een termijn van 22 weken wordt vastgesteld. Deze termijn wordt met de voorgestelde wijziging verruimd naar 52 weken.

Aanvulling aanvraag bij buitenlands rekeningnummer (artikel 8 lid 8)

Het is mogelijk dat het rekeningnummer van de werkgever dat gekoppeld is aan het loonheffingennummer, een buitenlands rekeningnummer is. Omdat het om uitvoeringstechnische redenen voor UWV niet mogelijk is een subsidieaanvraag te behandelen waarin een buitenlandse bankrekeningnummer is opgegeven, wordt geregeld dat werkgevers met een buitenlands rekeningnummer binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. De subsidie zal vervolgens betaald worden op dit Nederlandse rekeningnummer.

Meewegen NOW bij ontslagaanvragen (toelichting)

In de toelichting zal worden verduidelijkt dat UWV bij de uitoefening van haar ontslagtaak de NOW meeweegt. Dat betekent dat de werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen aannemelijk zal moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet. Dit sluit aan bij de doelstelling van de NOW (en andere noodmaatregelen) dat ontslag zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

UWV Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen

Kamerbrief 3 april 2020 Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheidhttps://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/03/kamerbrief-now