Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Dossiers arbeidsrechtelijke kwesties

NOW Update (7), 22 mei 2020

NOW 2.0: wat verandert er met de NOW-regeling die vanaf 1 juni geldt?

De NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd. De nieuwe voorwaarden van de NOW worden nog nader uitgewerkt. De overheid streeft naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020.

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 3 maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode.

Er zijn een aantal verschillen. Deze komen in het kort hierop neer:

  • De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei);
  • de verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%;
  • aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
  • over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden;
  • de opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

De volledige tekst van de aankondiging is te vinden op bijgaande link: NOW veranderingen per 1 juni: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-veranderingen-per-1-juni