Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Praktijkgebieden

Arbeidsvoorwaarden en wijzigingen daarvan

Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en wijziging hiervan.

Arbeidsvoorwaarden worden veelal neergelegd in de individuele arbeidsovereenkomst, een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) dan wel in een andere (interne) arbeidsvoorwaardenregeling.

Voor wijziging van de arbeidsvoorwaarden is in beginsel instemming vereist van beide partijen. Deze instemming kan ook stilzwijgend worden verkregen, maar mag indien het gaat om een voor de werknemer nadelige verandering, niet te snel worden aangenomen.

Wanneer in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding ex artikel 7:613 BW is opgenomen, is het voor werkgever mogelijk arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Werkgever dient bij een dergelijke wijziging een zodanig zwaarwichtig belang te hebben dat het belang van werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Wanneer partijen geen wijzigingsbeding zijn overeengekomen kan een werkgever onder omstandigheden de arbeidsvoorwaarden toch eenzijdig wijzigen ex artikel 7:611 BW. In de jurisprudentie is een stappenplan tot stand gekomen op basis waarvan beoordeeld wordt of een arbeidsvoorwaarde wel of niet gewijzigd kan worden:

  • er dient sprake te zijn van gewijzigde omstandigheden waarin werkgever aanleiding heeft kunnen vinden voor de wijziging;
  • er dient sprake te zijn van een redelijk voorstel van werkgever; en
  • er vindt een belangenafweging plaats tussen het belang van werknemer bij het ongewijzigd laten van de
  • arbeidsvoorwaarde en van werkgever om de arbeidsvoorwaarde te wijzigen.

Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten kunnen u als particulier of uw bedrijf uitstekend bijstaan en adviseren ten aanzien van (wijziging van) arbeidsvoorwaarden.