Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Praktijkgebieden

Concurrentiebeding

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kan een concurrentiebeding in beginsel alleen rechtsgeldig in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Hiervan kan enkel worden afgeweken als de werkgever schriftelijk motiveert op basis van welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd noodzakelijk is.

Naast het feit dat een concurrentiebeding in beginsel slechts geldig is in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, dient een concurrentiebeding ook schriftelijk zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

De rechter kan een concurrentiebeding geheel vernietigen indien het beding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, of geheel of gedeeltelijk vernietigen indien in verhouding tot het te beschermen belang van werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld.

Aan een concurrentiebeding kan werkgever geen rechten ontlenen, indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever.

Indien een concurrentiebeding werknemer in belangrijke mate belemmert om anders dan in dienst van werkgever werkzaam te zijn, kan de rechter bepalen dat werkgever voor de duur van de beperking aan werknemer een vergoeding moet betalen.  De rechter stelt de hoogte van deze vergoeding vast naar billijkheid met het oog op de omstandigheden van het geval. De vergoeding is niet verschuldigd, indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer.

Onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij in kwesties omtrent een concurrentiebeding.