Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Praktijkgebieden

Ontslagrecht

Wij zijn gespecialiseerd in ontslagrecht. Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten kunnen u als particulier of uw bedrijf uitstekend bijstaan en adviseren in ontslagzaken.

Ontslag is mogelijk middels: 

Ontbinding door kantonrechter
Bij een redelijke grond en wanneer herplaatsing binnen redelijke termijn niet mogelijk is. Sinds 1 juli 2015 is de kantonrechter bevoegd te oordelen in ontslagkwesties over:

 • verval arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden
 • langdurige arbeidsongeschiktheid|

Opzegging door werkgever na toestemming UWV
Werkgever kan opzeggen na toestemming van UWV bij een redelijke grond en wanneer herplaatsing binnen redelijke termijn niet mogelijk is.
Sinds 1 juli 2015 is UWW bevoegd te oordelen in ontslagkwesties over:

 • regelmatig ziekteverzuim
 • disfunctioneren
 • verwijtbaar handelen of nalaten werknemer
 • werkweigering wegens ernstig gewetensbezwaar
 • verstoorde arbeidsverhouding
 • andere omstandigheden waardoor van werkgever redelijkerwijs niet verlangd kan worden de
 • arbeidsovereenkomst te laten voortduren

Beëindiging met wederzijds goedvinden
Ook kunnen partijen – met behoud van WW-rechten –  met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan middels een beëindigingsovereenkomst / vaststellingsovereenkomst. Zie ook: afvloeiingsregelingen.

Opzegging met instemming werknemer
Sinds 1 juli 2015 bestaat er een nieuwe variant waarbij partijen uit elkaar kunnen gaan met wederzijds goedvinden en met behoud van WW-rechten: opzegging door werkgever met instemming van werkgever.

Overige ontslagkwesties
Ook kunnen onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten u uitstekend bijstaan ten aanzien van andere ontslagkwesties, zoals:

 • Ontslag op staande voet
 • Ontslag tijdens proeftijd
 • Ontslag bij faillissement