Poirterslaan 26
5611 LB Eindhoven


T: 040 - 2155 240
F: 040 - 2155 249

Praktijkgebieden

Medezeggenschaprecht

Onder medezeggenschap wordt verstaan: de verschillende wijzen waarop werknemers invloed uitoefenen op beleidsbeslissingen die genomen worden in de organisatie waarin zij werken.

Medezeggenschap kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Indirect, door vertegenwoordigers van werknemers (vakorganisaties of OR) of rechtstreeks (bijv. via personeelsvergadering).

Medezeggenschap kan bijvoorbeeld plaatsvinden doordat vakorganisaties bij onderhandelingen over een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden betrokken en doordat bijvoorbeeld de ondernemingsraad (OR) bij beleidsbeslissingen wordt betrokken. De OR heeft advies- en instemmingsrecht ten aanzien van een aantal bij wet bepaalde onderwerpen. Het adviesrecht van de OR is geregeld in artikel 25 Wet op de ondernemingsraden (WOR) en het instemmingsrecht in artikel 27 WOR.

Onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij in kwesties omtrent medezeggenschapsrecht.